Thông báo hệ chính quy

[CQ] Đổi lịch học lớp Hệ điều hành 19_4, HK1/21-22

17-09-2021 11:15

THÔNG BÁO

(V/v Đổi lịch học lớp Hệ điều hành 19_4, HK1/21-22)

BP. Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên đã đăng ký lớp Hệ điều hành 19_4, HK1/21-22 về việc lớp sẽ điều chỉnh lịch học từ lịch cũ T7 tiết 2-4 sang lịch mới T7 tiết 3 -5 (bắt đầu 9g20) áp dụng từ ngày 18/9/2021 cho đến cuối học kỳ.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan