Thông báo hệ chính quy

[CQ] Danh sách lớp hủy Đại học chính quy, HK1/2021-2022 (bổ sung)

10-09-2021 09:24

THÔNG BÁO

(V/v danh sách lớp hủy học kỳ 1, năm học 2021-2022 - bổ sung)

Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên Đại học chính quy về việc bổ sung lớp CSC17103 - Khai thác dữ liệu đồ thị - 18_21 lịch học T2(7-9) vào danh sách lớp hủy do không đủ số lượng sinh viên tối thiểu - 6 sinh viên đăng ký.

Lưu ý: Các bạn đã đăng ký vào lớp này nếu có nguyện vọng đăng ký lớp khác email cho giáo vụ trước 12g00 ngày 10/9/2021 để được xem xét hiệu chỉnh.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan