Thông báo hệ chính quy

Tổng hợp tài liệu Chương trình Giải mã ngành/ chuyên ngành dành cho Khóa 2019 - chương trình Chuẩn ĐHCQ

07-06-2021 08:03

THÔNG BÁO

(Tổng hợp tài liệu Chương trình Giải mã ngành/ chuyên ngành dành cho Khóa 2019 - chương trình Chuẩn ĐHCQ)

Các bạn sinh viên tham khảo các Slide về thông tin giới thiệu khi vào giai đoạn chuyên ngành và thông tin về việc phân ngành/ chuyên ngành theo file đính kèm.

Chương trình đào tạo dành cho Khóa 2019 - chương trình Chuẩn ĐHCQ, sinh viên xem tại Hệ thống quản lý sinh viên, mục Thông tin chung>>Chương trình đào tạo>>CQuy Khóa tuyển 2019.

Danh sách học phần học trước và tiên quyết xem tại Hệ thống quản lý sinh viên, mục Thông tin chung>>Chương trình đào tạo>>Môn tiên quyết & Môn học trước.

Giáo vụ Khoa CNTT.

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 2021-06-Phan-chuyen-nganh-K2019.pdf Document 727,31 KB
2 Gioi-thieu-CN-2019_giao-vu.pdf Document 1540,38 KB

Các tin liên quan