Thông báo hệ cao đẳng

[CĐ] Thông báo huỷ lớp CTT104 - Kiến trúc máy tính và Hợp ngữ (18L1), HK3 NH2020-2021

16-07-2021 09:16

THÔNG BÁO

(V/v huỷ lớp CTT104 - Kiến trúc máy tính và Hợp ngữ -18L1, HK3 NH2020-2021)

Bp. Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên Cao đẳng về việc lớp CTT104 - Kiến trúc máy tính và Hợp ngữ (18L1) sẽ bị huỷ ở HK3, NH 2020-2021 do số lượng sinh viên đăng ký không thoả điều kiện mở lớp (số lượng đăng ký là 16).

Các bạn sinh viên còn nợ học phần CTT104 - Kiến trúc máy tính và Hợp ngữ có thể trả nợ bằng học phần CSC10009 - hệ thống máy tính của bậc Đại học Chính quy Chương trình chuẩn khi có lớp mở.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan