Thông báo hệ cao đẳng

[CĐ-HK2/20-21] Thông báo về việc hủy lớp Công cụ kiểm chứng phần mềm - 18L1 (T4, tiết 4-6)

24-02-2021 14:21

THÔNG BÁO

BP. Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên Cao đẳng về việc lớp Công cụ kiểm chứng phần mềm - 18L1 (T4, tiết 4-6) đã được hủy trên hệ thống Đăng ký học phần (Portal);

Các bạn quan tâm muốn đăng ký học phần này có thể đăng ký lại Lớp Công cụ kiểm chứng phần mềm - 18L2 (T7, tiết 1-3) vào đợt hiệu chỉnh Đăng ký học phần sắp tới theo thông báo của Phòng đào tạo vào ngày 04/03/2021 - 07/03/2021.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan