Thông báo hệ cao đẳng

[CĐ] Kiểm tra kết quả kiểm duyệt đăng ký học phần HK3, NH 2020-2021

12-07-2021 11:16

THÔNG BÁO

(v/v Kiểm tra kết quả kiểm duyệt đăng ký học phần HK3, NH 2020-2021)

     BP Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên cao đẳng Kiểm tra trên Portal kết quả ĐKHP HK3, NH 2020-2021 các lớp tin học đã được duyệt bởi giáo vụ.

     Nếu có nhu cầu điều chỉnh đăng ký các bạn liên hệ email giaovu@fit.hcmus.edu.vn trước đến hết ngày 15/7/2021 hoặc điều chỉnh vào đợt ngày 22/7/2021-24/7/2021 trên hệ thống Đăng ký học phần.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan