Thông báo hệ cao đẳng

[CĐ] Kết quả đăng ký học phần - danh sách lớp Huỷ, HK3, NH 2020-2021

12-07-2021 10:52

THÔNG BÁO

(V/v danh sách lớp Huỷ, HK3, NH 2020-2021)

Bp. Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên Cao đẳng về danh sách lớp Huỷ ở HK3, NH 2020-2021 do số lượng sinh viên đăng ký không thoả điều kiện mở lớp:

Môn học Tên lớp Số SV đăng ký
CT703 - Lập trình Web1 18L1 19
CT721 - Phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu 1 18L1 19
CT727 - Các thuật toán thông minh nhân tạo và ứng dụng 18L1 21
CT728 - Khai thác dữ liệu trên Web 18L1 24
CT731 - Lập trình Web2 18L1 17
CT732 - Lập trình ứng dụng quản lý 2 18L1 16
TT027 - Giải tích B2 18L1 6

Lưu ý:

  1. Lớp CTT104 - Kiến trúc máy tính và Hợp ngữ và CT702 - Quản trị cơ sở dữ liệu mở trả nợ lần cuối trong HK3/2020-2021 này; Các bạn sinh viên nào có nguyện vọng đăng ký bổ sung vào lớp liên hệ giáo vụ qua email giaovu@fit.hcmus.edu.vn (bằng email sinh viên) đến hết ngày 15/7/2021. Nếu không học ở học kỳ này, các bạn sẽ học với ĐHCQ để trả nợ về sau.
  2. Sau ngày 15/7/2021, nếu số lượng vẫn không đủ điều kiện mở lớp, lớp CTT104 - Kiến trúc máy tính và Hợp ngữ sẽ bị Huỷ. 

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan