Thông báo hệ hoàn chỉnh

v/v không phát khóa luận tốt nghiệp lớp 19HCB

10-12-2020 09:58

Thông báo

Do số lượng sinh viên lớp 19HCB đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp quá ít, nên Khoa không tổ chức phát khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên. Các sinh viên đã đăng ký làm khóa luận sẽ đăng ký học các môn chuyên đề trong HK4.


Giáo vụ Khoa CNTT

Các tin liên quan