Thông báo hệ hoàn chỉnh

Lịch thi lớp 19HCB-HK3 và 20HC-HK1

25-11-2020 15:31

Thông báo

SV xem lịch thi lớp 19HCB-HK3, 20HCB1 và 20HCB2 HK1 trong file đính kèm.


Giáo vụ Khoa CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 LichThi_CuoiKy_HK1-2021_19HCB-20HCB1-2.pdf Document 461,23 KB

Các tin liên quan