Thông báo hệ chính quy

[CQ] Đổi phòng máy thực hành Toán ứng dụng và thống kê lớp 18_21 và 18_31 (chiều Thứ 2)

24-03-2021 03:59

THÔNG BÁO


Giáo vụ thông báo các bạn sinh viên học nhóm thực hành số 3 lớp MTH00051 - Toán ứng dụng và thống kê 18_21 và 18_31 lịch học chiều thứ 2 hàng tuần về việc lớp sẽ đổi từ phòng máy NĐH 4.1 sang phòng máy NĐH 4.5 từ tuần 29/03/2021.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan