Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thông báo huỷ lớp Truyền thông kỹ thuật số CQ2017/4, HK2/20-21

17-03-2021 04:46

THÔNG BÁO

Lớp Truyền thông kỹ thuật số, thứ 5 (1-3) CQ2017/4 (GV: Lê Quốc Hòa) sẽ huỷ ở HK2/20-21.

Nếu các bạn có nguyện vọng học môn tự chọn khác thay thế học phần này có thể phản hồi qua email để giáo vụ hỗ trợ.

Giáo vụ Khoa CNTT

Các tin liên quan