Thông báo hệ chính quy

[CNTN] Thay đổi thời gian học lớp Phương pháp nghiên cứu Khoa học CNTN2019, Thứ 6 ngày 12/3/2021

11-03-2021 02:30

THÔNG BÁO
Lớp Phương pháp nghiên cứu Khoa học, CNTN2019 (GVLT: Vũ Hải Quân), lịch học Thứ 6 (tiết 1-3) sẽ chuyển sang học vào chiều thứ 6 (tiết 7-9) ngày 12/3/2021 tại phòng LT-F102.

Lưu ý: Lịch học chỉ áp dụng ngày 12/3/2021. Các tuần tiếp theo lớp sẽ học bình thường theo như thời khoá biểu (Thứ 6, tiết 1-3, phòng LT-F102)

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan