Thông báo hệ hoàn chỉnh

Thời khóa biểu thực hành lớp 20HCB1-HK1 cập nhật GV

29-10-2020 14:26

Sinh viên lớp 20HCB1 xem thời khóa biểu thực hành cập nhật GV hướng dẫn trong file đính kèm.


GV khoa CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 TKB-thuc-hanh-lop-20BCB1-HK1-cap-nhat.pdf Document 295,13 KB

Các tin liên quan