Thông báo hệ hoàn chỉnh

Thời khóa biểu lý thuyết lớp 19HCB-HK3 cập nhật phòng học

29-10-2020 14:23

Sinh viên lớp 19HCB vui lòng xem thời khóa biểu HK3 cập nhật phòng học trong file đính kèm.


Giáo vụ khoa CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 TKB-19HCB-HK3-cap-nhat.xlsx Document 13,04 KB

Các tin liên quan