Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thông báo đổi phòng lớp Lý thuyết số - CQ2017/11 ngày 4/6/2020

29-05-2020 09:43

THÔNG BÁO


Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên lớp Lý thuyết số - CQ2017/11 lịch học T5( tiết 10-12) phòng C33 sẽ chuyển sang học phòng C32 ngày 4/6/2020.

Việc thay đổi này chỉ áp dụng ngày 4/6/2020. Các bạn chú ý để đi học đúng phòng.

Giáo vụ Khoa CNTT

Các tin liên quan