Thông báo hệ chính quy

[CQ] Lớp lý thuyết Chuyên đề Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao 17_11, 17_12 và lớp thực hành Cơ sở dữ liệu 18_4, 18_5 chuyển sang học trực tiếp tại trường từ tuần 1/6/2020

15-05-2020 03:06

THÔNG BÁO

Lớp lý thuyết Chuyên đề Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao 17_11, 17_12 và lớp thực hành Cơ sở dữ liệu 18_4, 18_5 chuyển sang học trực tiếp tại Trường từ tuần 1/6/2020

Loại lớp Mã MH Tên MH Mã Lớp Lịch Học Phòng học Cơ sở 
Lý thuyết CSC12103 Chuyên đề Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao 17_11 T3(7-9) C41 NVC
Lý thuyết CSC12103 Chuyên đề Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao 17_12 T3(10-12) C41 NVC
Thực hành CSC10006 Cơ sở dữ liệu 18_4 T4(1-2.5) LT-PMC201 Linh Trung
Thực hành CSC10006 Cơ sở dữ liệu 18_5 T4(3.5-5) LT-PMC201 Linh Trung


GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan