Thông báo hệ chính quy

[CQ] Lớp lý thuyết Khai thác dữ liệu và ứng dụng 17TN và thực hành Lý thuyết số 17_11 chuyển sang học trực tiếp từ ngày 1/6/2020

15-05-2020 03:10

THÔNG BÁO

Lớp lý thuyết Khai thác dữ liệu và ứng dụng 17TN và thực hành Lý thuyết số 17_11 chuyển sang học trực tiếp từ ngày 1/6/2020.

Loại lớp Mã MH Tên MH Mã Lớp Lịch Học
Lý thuyết CSC14004 Khai thác dữ liệu và ứng dụng 17TN T2(4-6)
Thực hành MTH00053 L‎‎ý thuyết số 17_11 T2(7 - 9)
Thực hành MTH00053 L‎‎ý thuyết số 17_11 T2(10 - 12)
Thực hành MTH00053 L‎‎ý thuyết số 17_11 T3(7 - 9)
Thực hành MTH00053 L‎‎ý thuyết số 17_11 T3(10 - 12)


GIÁO VỤ KHOA CNTTCác tin liên quan