Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thông báo nộp bản mềm sau bảo vệ của KLTN/TTTN và ĐATN hệ Chính quy khoá 2016 đợt 1 (tháng 3/2020)

22-04-2020 05:30

THÔNG BÁO

Các bạn sinh viên Hệ chính quy Khóa 2016 đã bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp đợt 1 (tháng 3/2020) sẽ nộp bản mềm sau bảo vệ vào ngày 27/04/2020 qua các địa chỉ email dưới đây:

  • Hội đồng Công nghệ tri thức và Thị giác máy tính: Thầy Nguyễn Đình Thúc ndthuc@fit.hcmus.edu.vn  cc Thầy Ngô Minh Nhựt nmnhut@fit.hcmus.edu.vn 
  • Hội đồng Hệ thống thông tin: Thầy Lê Nguyễn Hoài Nam lnhnam@fit.hcmus.edu.vn 
  • Hội đồng Công nghệ phần mềm: nộp theo hướng dẫn của bộ môn xem file SV_GiaoVu_QuyTrinhNopKhoaLuanCNPM2020) 
  • Hội đồng Mạng máy tính và viễn thông: Thầy Trần Trung Dũng ttdung@fit.hcmus.edu.vn 

Các bạn sinh viên lưu ý: nộp đúng thời gian ngày 27/04/2020, nếu không kết quả KLTN/TTTN và ĐATN sẽ không được  công nhận.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 SV_GiaoVu_QuyTrinhNopKhoaLuanCNPM2020.pdf Document 76,06 KB

Các tin liên quan