Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thông báo đổi phòng lớp Các chủ đề nâng cao trong CNPM - CQ2016/3 ngày 9/6/2020

29-05-2020 09:27

THÔNG BÁO


Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên lớp Các chủ đề nâng cao trong CNPM - CQ2016/3 lịch học Thứ 3 (tiết 4-6) phòng C32 sẽ chuyển sang học phòng F301 ngày 9/6/2020.

Việc thay đổi này chỉ áp dụng ngày 9/6/2020. Các bạn chú ý để đi học đúng phòng.

Giáo vụ Khoa CNTT

Các tin liên quan