Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thông báo đổi phòng lớp Thiết kế phần mềm - CQ2017/31 ngày 9/6/2020

29-05-2020 09:31

THÔNG BÁO


Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên lớp Thiết kế phần mềm - CQ2017/31 lịch học Thứ 3 (tiết 4-6) phòng C33 sẽ chuyển sang học phòng GĐ2 ngày 9/6/2020.

Việc thay đổi này chỉ áp dụng ngày 9/6/2020. Các bạn chú ý để đi học đúng phòng.

Giáo vụ Khoa CNTT

Các tin liên quan