Thông báo hệ chính quy

[CQ] Huỷ môn Nhập môn lập trình điều khiển thiết bị thông minh 16_2, T7 (10-12)

03-04-2020 03:49

THÔNG BÁO 

Lớp Nhập môn lập trình điều khiển thiết bị thông minh (16_2), Thứ 7 (tiết 10-12) sẽ huỷ trong học kỳ 2, năm học 2019-2020.

Lý do: Môn học cần mua thiết bị và linh kiện điện tử để làm bài tập và đồ án môn học. Hiện tại thì khi học online, một số SV ở tỉnh sẽ không có điều kiện mua thiết bị , vì vậy sẽ không thể thực hành và làm đồ án.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan