Thông báo hệ chính quy

[CQ] Huỷ lớp Tính toán tài chính 16_2, HK2 NH1920

31-03-2020 09:49

THÔNG BÁO

Lớp Tính toán tài chính 16_2, Thứ 5 (tiết 1-3) sẽ huỷ trong HK2, năm học 2019-2020. Các bạn đã đăng ký môn học này vui lòng đăng ký môn khác thay thế.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan