Bảng vàng thành tích

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỆ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2017 -2018

04-07-2019 10:29

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT ĐIỂM CAO NHẤT CẢ KHOA

Lớp  Cử nhân tài năng 1612838 Vũ Lê Thế Anh 9,50
Lớp Chính quy đại trà 1712169 Trần Lê Bá Thịnh 9,44

DANH SÁCH SINH VIÊN THUỘC NHÓM 5 SINH VIÊN CAO NHẤT KHÓA 2015

LỚP CỬ NHÂN TÀI NĂNG

1512159 Hoàng Trung Hiếu 9,37
1512679 Tôn Thất Vĩnh 9,24
1512474 Vòng Chí Tài 9,09
1512233 Lê Nguyên Khang 9,08
1512107 Trương Thành Đạt 8,96

LỚP CHÍNH QUY ĐẠI TRÀ

1512683 Lý Anh Vũ 9,17
1512026 Lương Thái Bảo 9,00
1512586 Lê Thị Thiên Trang 8,97
1512682 Lê Hoàng Vũ 8,95
1512659 Phan Thị Phương Uyên 8,91

DANH SÁCH SINH VIÊN THUỘC NHÓM 5 SINH VIÊN CAO NHẤT KHÓA 2016

Các tin liên quan