Bảng vàng thành tích

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH HỆ CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2015 - 2016

14-09-2017 00:00

 

           
           

BẢNG VÀNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỆ CAO ĐẲNG

NĂM HỌC 2015 – 2016

           
 

KHÓA

MSSV

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM TB

 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT ĐIỂM CAO NHẤT KHÓA

 
 

2014

1460167

Nguyễn Văn Cường

8,97

 
 

2015

1560048

Dương Dủ Bân

9,43

 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN THUỘC NHÓM 10 SINH VIÊN CAO NHẤT KHÓA 2014

 
 

2014

1461641

Ngô Ngọc Thiện

8,84

 
 

1460289

Lương Kiên Hào

8,72

 
 

1461458

Đỗ Nguyễn Minh Luân

8,52

 
 

1460286

Võ Thị Ngọc Giàu

8,46

 
 

1460703

Nguyễn Thị Kiều Oanh

8,38

 
 

1461350

Dương Gia Hòa

8,32

 
 

1460191

Phạm Đoàn Hoàng Dung

8,1

 
 

1461576

Hồ Tuấn Sang

8,83

 
 

1460442

Nguyễn Văn Hữu

7,94

 
 

1461475

Nguyễn Thị Thanh My

7,92

 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN THUỘC NHÓM 10 SINH VIÊN CAO NHẤT KHÓA 2015

 
 

2015

1560320

Phạm Đình Luân

8,69

 
 

1560056

Nguyễn Chí Buồng

8,63

 
 

1560520

Võ Doãn Thành

8,53

 
 

1560601

Trần Thị Diễm Trân

8,29

 
 

1560121

Vũ Phương Hoài Đan

8,23

 
 

1560072

Nguyễn Quốc Chương

8,12

 
 

1560550

Trần Hồng Thịnh

8,12

 
 

1560036

Nguyễn Gia Bảo

8,12

 
 

1560461

Phan Nguyễn Ngọc Quỳnh

8,09

 
 

1560127

Nguyễn Huy Đạt

8,07

 
           
           

Các tin liên quan