Bảng vàng thành tích

BẢNG VÀNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HỆ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2013 – 2014

18-06-2015 00:00

HỆ ĐÀO TẠO

MSSV

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM TB

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT ĐIỂM CAO NHẤT CẢ KHOA

Hệ Cử nhân tài năng

1112328

Phan Dương Tiển

9.13

Hệ Đại học chính quy

1212125

Trần Trung Hiếu

9.08

DANH SÁCH SINH VIÊN THUỘC NHÓM 5 SINH VIÊN CAO NHẤT KHÓA 2011

Hệ Cử nhân tài năng

1112087

Phạm Thượng Hải

9.09

1112224

Nguyễn Minh Phúc

8.94

1112056

Nguyễn Thanh Dũng

8.8

1112050

Võ Lâm Khánh Duy

8.74

1112074

Nguyễn Tấn Đô

8.69

Hệ Đại học chính quy

1112007

Lê Trần Trường An

8.62

1112010

Trương Minh Ánh

8.58

1112059

Võ Ngọc Dũng

8.41

1112172

Cao Trần Hữu Lộc

8.4

1112132

Lê Hoàng Khánh

8.36

DANH SÁCH SINH VIÊN THUỘC NHÓM 5 SINH VIÊN CAO NHẤT KHÓA 2012

Hệ Cử nhân tài năng

1212223

Nguyễn Đình Luận

9.05

1212494

Lê Thanh Tùng

9.03

1212539

Chiêm Duy Bảo

8.91

1212441

Nguyễn Minh Trí

8.47

1212213

Lê Trần Lộc

8.29

Hệ Đại học chính quy

1212118

Nguyễn Văn Hậu

8.92

1212505

Nguyễn Long Uy

8.85

1212025

Nguyễn Xuân Cảnh

8.78

1212210

Nguyễn Vũ Như Long

8.78

1212233

Lâm Tú Minh

8.59

DANH SÁCH SINH VIÊN THUỘC NHÓM 5 SINH VIÊN CAO NHẤT KHÓA 2013

Hệ Cử nhân tài năng

1312458

Ngô Đình Duy Quang

9.11

1312504

Nguyễn Phát Tài

9.1

1312016

Nguyễn Thành An

9.0

1312194

Trần Chí Hiếu

8.84

1312727

Nguyễn Phan Mạnh Hùng

8.79

Hệ Đại học chính quy

1312363

Nguyễn Nhật Minh

9.0

1312227

Lê Xuân Hồng

8.86

1312205

Nguyễn Văn Hiện

8.82

1312645

Đinh Thanh Trường

8.68

1312624

Hoàng Minh Trí

8.65

Các tin liên quan