ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo sau đại học

Thông báo về việc hỗ trợ kiểm tra trùng lắp cho các bản thảo công bố khoa học, luận văn, luận án viết bằng tiếng Anh

30-01-2023 15:38

THÔNG BÁO
Về việc hỗ trợ kiểm tra trùng lắp cho các bản thảo công bố khoa học, luận văn, luận án viết bằng tiếng Anh

1. Nội dung kiểm tra:
  • Phần mềm kiểm tra: Turnitin iThenticate.
  • Mỗi bản thảo sẽ được kiểm tra tối đa 5 lần.
  • Đối với Luận văn, Luận án số lượng giới hạn là 25.000 từ cho mỗi bản thảo (khoảng 100 trang).
2. Đối tượng sử dụng: Giảng viên, NCS và HVCH.
3. Phương thức liên hệ:
  • Giảng viên hướng dẫn gửi email về Phòng Khoa học công nghệ, trường ĐH KHTN.
  • NCS và HVCH liên hệ trực tiếp Phòng Khoa học công nghệ hoặc thông qua phòng ĐT Sau Đại học (phòng B08) để nhận hỗ trợ.
4. Thông tin liên hệ: Phòng Khoa học công nghệ (B.07 – Cơ sở NVC)
  • Chuyên viên Võ Kim Ngọc (vkngoc@hcmus.edu.vn)
  • Chuyên viên Văn Thị Kim Ngân (vtkngan@hcmus.edu.vn).

----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/


Các tin liên quan

Thạc sĩ chương trình ngành Khoa học Máy tính
 Khoa học Máy tính
Thạc sĩ chương trình ngành Hệ thống Thông tin
Hệ thống Thông tin
Thạc sĩ chương trình ngành Trí tuệ nhân tạo
Trí tuệ Nhân tạo
Tuyển sinh
Tuyển sinh