ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo sau đại học

Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học phần 2 chương trình cao học khóa 31/2021

15-04-2022 11:32

THÔNG BÁO
(Về việc đăng ký tín chỉ học phần 2 chương trình cao học khóa 31/2021)

Các bạn học viên cao học ngành Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin khóa 31/2021 đăng ký học phần 2 theo hình thức trực tuyến tại: https://forms.gle/u5MND9MaRLjMGK4i9

Thời gian đăng ký: từ ngày 30/03/2022 đến 07/04/2022.

Thời khóa biểu các lớp Học phần 2:
  • Thời gian học: từ ngày 04/05/2022 đến 17/07/2022 (10 tuần). Trong đó, 30/4/2022 - 03/5/2022 : Nghỉ lễ  
  • Thi kết thúc học phần: từ ngày 25/07/2022 đến 07/08/2022.

STT Mã MH Tên môn học GV giảng dạy Chuyên ngành Ngày học Hình thức thi Ghi chú
1 MTH064 Học máy ứng dụng PGS.TS. Lê Hoàng Thái Khoa học máy tính Chủ nhật (13g30) Đồ án  
2 MTH063 Phân tích dữ liệu thông minh TS. Bùi Tiến Lên Thứ 7 (13g30) Vấn đáp môn chung BS-MS
3 MTH020 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao PGS.TS. Đinh Điền       TS. Lê Thanh Tùng Thứ 3 (18g00) Vấn đáp + Đồ án môn chung BS-MS
4 MTH079 Học sâu TS. Nguyễn Tiến Huy      TS. Lê Thanh Tùng Thứ 4 (18g00) Đồ án môn chung BS-MS
1 MTH078 Các hệ thống tư vấn TS. Lê Nguyễn Hoài Nam Hệ thống thông tin Thứ 5 (18g00) Viết  
2 MTH035 Hệ thống tìm kiếm thông tin PGS.TS. Hồ Bảo Quốc Chủ nhật (9g00) Vấn đáp học online
3 MTH010 Các hệ thống phân tán TS. Thái Lê Vinh Thứ 4 (18g00) Vấn đáp + Đồ án  
4 MTH036 Ứng dụng trí tuệ kinh doanh nâng cao TS. Lê Thị Nhàn Thứ 7 (8g00) Viết môn chung BS-MS

Lưu ý:  đề nghị học viên đăng ký học phần đúng hạn. Link đăng ký môn học sẽ được đóng sau khi hết thời hạn đăng ký môn học.

---

Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/


Các tin liên quan

Thạc sĩ chương trình ngành Khoa học Máy tính
Thạc sĩ
Chương trình ngành
Khoa học Máy tính
Thạc sĩ chương trình ngành Hệ thống Thông tin
Thạc sĩ
Chương trình ngành
Hệ thống Thông tin
Thạc sĩ chương trình Việt - Pháp
Thạc sĩ
Chương trình
Việt - Pháp
Tuyển sinh
Tuyển sinh