ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo sau đại học

Thông báo về việc đăng ký chuyển sang hệ tự túc của học viên cao học khóa 28/2018

07-03-2022 17:41

THÔNG BÁO

V/v đăng ký chuyển sang hệ tự túc khóa 28/2018

Căn cứ theo quy chế đào tạo bậc Thạc sĩ hiện hành, Phòng Đào tạo sau đại học thông báo học viên Khóa 28/2018 đã hết thời hạn học chính qui. Học viên có nguyện vọng tiếp tục hoàn tất khóa học thì phải làm thủ tục chuyển sang học tự túc theo hướng dẫn sau:

1. Thời gian học tự túc: tối đa 24 tháng kể từ 01/01/2022 đến hết 30/12/2023

2. Hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ:

2.1 Thời hạn nộp hồ sơ:

Từ ngày ra thông báo đến 16g ngày 22/03/2022. Sau thời hạn này học viên không nộp hồ sơ chuyển tự túc và chuyển phương thức xem như chấm dứt khóa học. Mọi khiếu nại về sau Trường không giải quyết. Học viên làm hồ sơ đầy đủ và đúng hướng dẫn trước khi nộp tại Phòng đào tạo sau đại học (phòng B08).

2.2 Hồ sơ đăng ký gồm có các mẫu sau:

a. Mẫu số 1: học viên không đổi đề tài, không đổi CBHD (File đính kèm)

b. Mẫu số 2: học viên điều chỉnh tên đề tài hay thay đổi đề tài mới nhưng không đổi CBHD (File đính kèm)

c. Mẫu số 3: học viên chưa đăng ký đề tài và học viên đổi đề tài mới và đổi CBHD (File đính kèm)

b. Mẫu số 4: học viên đã bảo vệ luận văn Thạc sĩ nhưng còn nợ chứng chỉ ngoại ngữ. (File đính kèm)

2.3 Học phí chuyển sang hệ tự túc đóng vào thời điểm nộp hồ sơ

a. Học viên không đổi cán bộ hướng dẫn: 2.400.000 đồng

b. Học viên đổi cán bộ hướng dẫn: 5.400.000 đồng

c. Học viên đã bảo vệ luận văn thạc sĩ nhưng chưa có chứng chỉ ngoại ngữ không phải nộp học phí chuyển hệ tự túc.

(https://sdh.hcmus.edu.vn/2022/02/22/thong-bao-ve-viec-dang-ky-chuyen-sang-he-tu-tuc-cua-hoc-vien-cao-hoc-khoa-28-2018/)

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan