Thông báo hệ cao đẳng

[CĐ] Danh sách lớp hủy bậc Cao đẳng, HK2/2021-2022

15-02-2022 16:24

THÔNG BÁO

(V/v danh sách lớp Huỷ, HK2, NH 2021-2022)

Nhằm hỗ trợ sinh viên bậc Cao đẳng có thể sắp xếp kế hoạch ĐKHP kịp với thời gian hiệu chỉnh ĐKHP, Bp. Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên Cao đẳng về danh sách lớp Huỷ ở HK2, NH 2021-2022 như sau:

Mã MH Tên MH Lớp
CT008 Kỹ thuật lập trình 18L1
CT105 Mạng máy tính 18L1

 

2 học phần trên sinh viên có thể đăng ký học lại cùng với lớp đại học chính quy được mở trong HK2, NH 2021-2022 cùng trên hệ thống Đăng ký học phần:

Mã MH  Tên MH Mã MH tương đương ĐHCQ Mã lớp ĐHCQ
CT008  Kỹ thuật lập trình CSC10002 21CTT2, 21CTT3, 21CTT4, 21CTT5
CT105  Mạng máy tính CSC10008 20_6

 

3 lớp học phần sau sẽ mở lần cuối cùng cho sinh viên Cao đẳng học lại trong HK2, NH 2021-2022:

Mã MH Tên MH Lớp
CT705 Lập trình ứng dụng quản lý 1 18L1
CT721 Phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu 2 18L1
CT732 Lập trình ứng dụng quản lý 2 18L1

 

Lưu ý:

1. Kể từ HK1, NH 2022-2023 các bạn sinh viên Cao đẳng còn nợ học phần sẽ đăng ký học lại với lớp mở học phần tương đương cùng Đại học chính quy.

2. Sinh viên tham khảo Bảng chuyển đổi học phần tương đương tại website Khoa, Hệ thống quản lý sinh viên, mục CĐẳng>>Chương trình đào tạo để biết môn tương đương học phần cần học lại có thể thay thế theo chương trình đào tạo của Đại học chính quy.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan