Thông báo sau đại học

Đổi phòng lớp Học sâu - HP2 lớp cao học K32 từ 17/4/2023 đến khi kết thúc học phần

11-04-2023 10:33

THÔNG BÁO

Lớp Học sâu (GV: TS. Nguyễn Tiến Huy, TS. Lê Thanh Tùng) lịch học thứ 2 (18g30) sẽ chuyển sang học tại Hội trường I từ 17/4/2023 đến khi kết thúc học phần.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan