Thông báo sau đại học

V/v không mở môn Ứng dụng trí tuệ kinh doanh nâng cao HP2 K32

06-04-2023 09:00

THÔNG BÁO

Môn Ứng dụng trí tuệ kinh doanh nâng cao sẽ không mở trong Học phần 2, Khóa 32 ngành Hệ thống thông tin do số lượng học viên không đủ điều kiện mở lớp.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan