Thông báo hệ chính quy

Thông báo nghỉ học lớp Cơ sở dữ liệu 21TN ngày 22/02/2023

21-02-2023 14:07

THÔNG BÁO

Lớp Cơ sở dữ liệu - 21TN, lịch học thứ tư (tiết 1-4) tại cơ sở Linh Trung sẽ nghỉ học ngày 22/02/2023 do GV có việc cá nhân. 

Lưu ý: việc nghỉ học chỉ áp dụng ngày 22/02/2023, tuần sau lớp vẫn học bình thường vào ngày 1/3/2023.


GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan