Thông báo hệ chính quy

[CQ] Danh sách lớp hủy HK2/22-23 do không đủ số lượng mở lớp

14-02-2023 10:49

THÔNG BÁO
(V/v danh sách lớp hủy học kỳ 2, năm học 2022-2023)

Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên Đại học chính quy Chương trình Chuẩn về việc hủy các lớp học phần do không đủ số lượng sinh viên tối thiểu như sau: 

STT Mã môn học Tên môn học Lớp Số lượng đăng ký Lịch học Địa điểm
4 CSC17101 Hệ thống tư vấn 19_21 5 T3(10-12) NVC
9 CSC14113 Trình biên dịch 19_21 1 T3(4-6) NVC
3 CSC14002 Các hệ cơ sở tri thức 19_21 7 T3(7-9) NVC
13 CSC14101 Ẩn dữ liệu và chia sẻ thông tin 19_21 6 T5(7-9) NVC
6 CSC15103 Tính toán tài chính 19_22 1 T2(4-6) NVC
8 CSC15202 Đồ án Ngôn ngữ học tính toán 19_22 8 T3(1-3) NVC
11 CSC16112 Chuyên đề Xử lý ảnh số và video số 19_23 4 T3(4-6) NVC
12 CSC16110 Chuyên đề Đồ họa máy tính 19_23 2 T3(7-9) NVC
14 CSC16105 Truy vấn thông tin thị giác 19_23 2 T4(1-3) NVC
5 CSC11107 Truyền thông kỹ thuật số 19_4 4 T2(1-3) NVC
2 CSC11106 Truyền thông không dây 19_4 6 T5(1-3) NVC
1 CSC11111 Chuyên đề tốt nghiệp Mạng máy tính 19_4 4 T5(4-6) NVC
7 CSC15008 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên ứng dụng 20_22 7 T5(1-4) LT
10 CSC11103 Thiết kế mạng 20_4 6 T5(1-4) LT

Lưu ý:
  1. Sinh viên đã đăng ký các lớp lý thuyết trong danh sách lớp hủy cần xem lại lựa chọn đăng ký học phần khác thay thế trong thời gian hiệu chỉnh đăng ký học phần (từ ngày 24/02 - 26/02/2023). 
  2. Sinh viên cần xem kỹ chương trình đào tạo các loại học phần (bắt buộc chuyên ngành, tốt nghiệp) để đăng ký cho đủ số tín chỉ cần tích lũy.
  3. Nhằm đảm bảo sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp theo đúng chuyên ngành, các lớp chuyên ngành/ tốt nghiệp có sỉ số đăng ký <15 không thuộc danh sách này vẫn sẽ được mở. Tuy nhiên, sinh viên sẽ không được phép hủy trong thời gian hiệu chỉnh (từ ngày 24/02 - 26/02/2023). 

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan