Thông báo hệ chính quy

V/v đổi phòng lớp Nhập môn phân tích độ phức tạp thuật toán - 20TN từ tuần 27/2/2023

20-02-2023 15:44

THÔNG BÁO


BP Giáo vụ thông báo đến sinh viên học lớp Nhập môn phân tích độ phức tạp thuật toán - 20TN (lịch học T2 1-3) sẽ chuyển từ phòng C31 sang phòng E301 từ tuần 27/2/2023.

Lưu ý: Thay đổi này áp dụng từ tuần 27/2/2023, sinh viên chú ý để đi học đúng học.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan