Thông báo hệ chính quy

[CNTN] Đổi phòng Cơ sở trí tuệ nhân tạo - 20TN ngày 19/12/2022

14-12-2022 16:34

THÔNG BÁO 

Lớp Cơ sở trí tuệ nhân tạo - 20TN (GVLT: GS. TS Lê Hoài Bắc), lịch học thứ 2 (tiết 4-6) sẽ chuyển sang học phòng I34 vào ngày 19/12/2022.

Các bạn lưu ý thay đổi để đi học đúng phòng.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan