Thông báo hệ chính quy

Thông báo đánh giá môn học HK1/22-23 dành cho SV bậc ĐHCQ

23-11-2022 14:12

THÔNG BÁO

Giáo vụ Khoa chuyển thông báo của phòng Khảo thí về việc đánh giá môn học HK1/22-23 dành cho SV bậc Đại học Chính quy.

Thời gian thực hiện đánh giá: từ ngày 20/11 đến hết ngày 5/1/2023

Chi tiết sinh viên xem tại link thông báo chính thức của phòng Khảo thí hoặc file đính kèm.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Thong-bao-DanhGiaMonHoc_HK1_2223.pdf Document 290,64 KB

Các tin liên quan