Thông báo hệ chính quy

Thông báo đánh giá khóa học đối với SV năm cuối bậc ĐHCQ K2019

23-11-2022 14:18

THÔNG BÁO

Giáo vụ Khoa chuyển thông báo của phòng Khảo thí về việc đánh giá khóa học đối với SV năm cuối bậc Đại học Chính quy Khóa tuyển 2019.

Thời gian thực hiện đánh giá: từ ngày 05/12 đến hết ngày 15/12/2022

Chi tiết sinh viên xem tại link thông báo chính thức của phòng Khảo thí hoặc file đính kèm.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Thong-bao-DanhGiaKhoaHoc_HK1_2223.pdf Document 284,88 KB

Các tin liên quan