Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thông báo nghỉ học lớp Nhập môn công nghệ thông tin 22CTT5 và 22CTT6 ngày 9/12/2022

08-12-2022 17:19

THÔNG BÁO

Lớp Nhập môn Công nghệ thông tin 22CTT5 và 22CTT6 (GVLT: ThS. Đỗ Thị Thanh Hà) sẽ nghỉ học 1 buổi ngày 9/12/2022 do GV có việc bận.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan