Thông báo hệ chính quy

Quyết định sửa đổi bổ sung quy định TA cho SV khóa 2021 trở về trước

11-10-2022 02:20

THÔNG BÁO

BP Giáo vụ chuyển thông tin Quyết định số 1712/QĐ-KHTN ngày -7 tháng 10 năm 2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định học tiếng Anh và chuẩn trình độ tiếng Anh đối với sinh viên bậc đại học hệ chính quy chương trình đại trà ban hành kèm theo Quyết định số 1974/QĐ-KHTN ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Quyết định này áp dụng đối với sinh viên bậc đại học hệ chính quy chương trình đại trà từ khóa tuyển 2021 trở về trước.

Chi tiết sinh viên xem file đính kèm hoặc thông báo của phòng đào tạo tai link.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 QĐ-1712_QD-sua-doi-Quy-dinh-hoc-TA-K2021-ve-truoc.pdf Document 729,33 KB
2 QD-1974_Quy-dinh-hoc-va-chuan-trinh-do-dau-ra-tieng-Anh-K2018.pdf Document 979,5 KB

Các tin liên quan