Thông báo hệ chính quy

Quy định về việc tổ chức học ngoại ngữ, chuẩn ngoại ngữ khi tốt nghiệp đại học hệ chính quy từ khóa 2022

11-10-2022 11:37

THÔNG BÁO

BP Giáo vụ chuyển thông tin Quy định về việc tổ chức học ngoại ngữ, chuẩn ngoại ngữ trong quá trình học và chuẩn trình độ ngoại ngữ khi tốt nghiệp đại học hệ chính quy từ khóa 2022.

Chi tiết sinh viên xem trong file đính kèm hoặc tại thông báo của Phòng đào tạo theo link

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 QĐ1625_Quy-dinh-chuan-NN-K2022.pdf Document 1232,82 KB

Các tin liên quan