Thông báo hệ hoàn chỉnh

v/v đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp hệ HCĐH lớp 21HCB

19-10-2022 14:39

THÔNG BÁO

(v/v đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp hệ HCĐH lớp 21HCB)

Các bạn SV hệ HCĐH lớp 21HCB có điểm trung bình từ 6.5 trở lên & nợ tối đa 1 môn- không kể Anh văn (DS đính kèm)  và có nguyện vọng làm Khóa luận tốt nghiệp đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp bằng cách vào trang Web quản lý SV:

https://www.fit.hcmus.edu.vn/vn/Default.aspx?tabid=572

 và thực hiện việc đăng ký làm KLTN.

Hoặc vào trang Web Khoa và thực hiện như sau:

[He thong Quan lý sinh viên > HCĐH > ĐK Thuc Hien KL]

đăng nhập với username là MSSV/password là ngày tháng năm sinh (8 chữ số), sau khi đăng nhập SV phải đổi mật khẩu.  Sau khi đăng nhập vào, SV chỉ được chọn 01 trong 2 chuyên ngành: CNPM hoặc KHMT.

Lưu ý: nếu SV không đăng nhập được vui lòng sử dụng chức năng quên mật khẩu để được tạo mật khẩu mới.

Thời gian đăng ký: từ 16h ngày 19/10/2022 đến 11h ngày 24/10/2022.

SV được hiệu chỉnh nguyện vọng bằng cách nộp đơn tại VPK trước 12h ngày 25/10/2022.

Sau khi Khoa gửi DS đăng ký làm KLTN về Bộ môn, tùy theo BM sẽ xét điều kiện làm KLTN theo BM và thông báo cho SV.

Kết quả xét làm khóa luận và các thông tin về thời gian phát khóa luận sẽ thông báo trên Web Khoa.

Lưu ý: trong trường hợp mỗi chuyên ngành có ít hơn 5 đề tài đăng ký thì sẽ hủy làm khóa luận tốt nghiệp và SV sẽ chuyển qua học chuyên đề tốt nghiệp.

Giáo vụ Khoa CNTT.

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 21HCB-DS-xet-lam-KLTN.xlsx Document 16,01 KB

Các tin liên quan