Thông báo hệ chính quy

[CQ] Đổi phòng lớp Hệ điều hành 20_4 và Đồ họa máy tính 20_23 ngày 5/10/2022

29-09-2022 17:22

THÔNG BÁO

Giáo vụ thông báo đến các bạn thông báo thay đổi phòng học ngày 5/10/2022 như sau:

  • Lớp Hệ điều hành 20_4, thứ tư (1-4) sẽ chuyển sang học phòng F107
  • Lớp Đồ họa máy tính 20_23, thứ tư (1-4) sẽ chuyển sang học phòng F308.

SV lưu ý lớp chỉ đổi phòng vào ngày 5/10/2022, các tuần sau lớp vẫn học bình thường theo phòng như thời khóa biểu đã thông báo trước đó.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan