Thông báo hệ chính quy

[CQ] Đổi phòng lớp Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động nâng cao 19_3 ngày 1/10/2022

29-09-2022 15:59

THÔNG BÁO

BP Giáo vụ thông báo đến sinh viên học lớp Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động nâng cao 19_3 về việc lớp sẽ chuyển sang học tạm phòng H2.1 ngày 1/10/2022 (Thứ 7) do công tác sửa chữa phòng nhà F.

Lưu ý: Thay đổi này chỉ áp dụng ngày 1/10/2022, sinh viên chú ý để đi học đúng học.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan