Thông báo hệ chính quy

[CQ] Đổi phòng lớp Ứng dụng thị giác máy tính 19_23 ngày 1/10/2022

29-09-2022 15:58

THÔNG BÁO

BP Giáo vụ thông báo đến sinh viên học lớp Ứng dụng thị giác máy tính 19_23 về việc lớp sẽ chuyển sang học tạm phòng H2.1 ngày 1/10/2022 (Thứ 7) do công tác sửa chữa phòng nhà F.

Lưu ý: Thay đổi này chỉ áp dụng ngày 1/10/2022, sinh viên chú ý để đi học đúng học.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan