Thông báo hệ chính quy

[CQ] Đổi phòng lớp An ninh máy tính 19_22 ngày 30/9/2022

29-09-2022 15:57

THÔNG BÁO

BP Giáo vụ thông báo đến sinh viên học lớp An ninh máy tính 19_22 về việc lớp sẽ chuyển sang học tạm phòng I92 ngày 30/09/2022 (Thứ 6) do công tác sửa chữa phòng nhà F.

Lưu ý: Thay đổi này chỉ áp dụng ngày 30/09/2022, sinh viên chú ý để đi học đúng học.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan