Thông báo sau đại học

Thông báo học viên cao học khóa 29/2019 chưa đóng học phí theo qui định

26-04-2021 08:26

THÔNG BÁO

Về việc học viên cao học khoá năm 2019 chưa đóng học phí theo qui định

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo

 Theo qui định về việc đóng học phí của cao học khóa năm 2019, tuy nhiên đến nay một số trường hợp vẫn chưa đóng học phí theo đúng qui định (Xem danh sách đính kèm).

Nhà trường đề nghị học viên nộp học phí còn thiếu trước ngày 29/4/2021.

Học viên xem chi tiết các hình thức đóng học phí tại link sau: https://sdh.hcmus.edu.vn/Thong-bao-hinh-thuc-dong-hoc-phi.pdf

Sau thời hạn đóng học phí nêu trên, học viên không đóng học phí Nhà trường sẽ không giải quyết giao đề tài cũng như các chế độ học vụ liên quan.

https://sdh.hcmus.edu.vn/2021/04/19/thong-bao-hoc-vien-cao-hoc-khoa-29-2019-chua-dong-hoc-phi-theo-qui-dinh/

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan