Thông báo sau đại học

Đổi phòng lớp Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao HP2 lớp cao học khoá 30/2020

16-04-2021 15:41

THÔNG BÁO

Lớp Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao (GVLT: Đinh Điền), thứ tư (16g00), phòng I23 đổi sang học phòng I44 đến khi kết thúc Học phần 2.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan