Thông báo sau đại học

Đổi phòng lớp Phân tích dữ liệu thông minh, HP2 lớp cao học khoá 30/2020 ngày 24/4/2021

22-04-2021 15:41

THÔNG BÁO

Lớp Phân tích dữ liệu thông minh (GVLT: Bùi Tiến Lên), thứ bảy (13g30), phòng I23 đổi sang học phòng I32 ngày 24/4/2021.

Các tuần sau lớp vẫn học bình thường tại I23.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan