Thông báo hệ chính quy

[CQ] Danh sách lớp hủy học kỳ 2, năm học 2020-2021

03-03-2021 02:44

THÔNG BÁO

(V/v danh sách lớp hủy học kỳ 2, năm học 2020-2021)

Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên Đại học chính quy về việc hủy các lớp học phần do không đủ số lượng sinh viên tối thiểu như sau:

Danh sách lớp Lý thuyết:

STT Lớp Mã Lớp PĐT Mã HP Tên HP Lịch học Phòng Số SV
1 CQ2017/22 17_22 CSC15103 Tính toán tài chính T5(7-9) F304 0
2 CNTN2018 18TN CSC14006 Nhận dạng T3(1-3) C31 0
3 CQ2017/22 17_22 CSC15202 Đồ án Ngôn ngữ học tính toán T2(1-3) F303 2
4 CNTN2018 18TN CSC13005 Phân tích và quản lý yêu cầu phần mềm T4(7-9) I. 12C 2
5 CQ2017/22 17_22 CSC15201 Đồ án Mã hóa ứng dụng và an ninh thông tin T5(1-3) F304 3
6 CQ2017/23 17_23 CSC16105 Truy vấn thông tin thị giác T3(1-3) F303 3
7 CQ2017/21 17_21 CSC14113 Trình biên dịch T7(1-3) E404 4
8 CQ2017/21 17_21 CSC17101 Hệ thống tư vấn T4(10-12) E403 4
9 CQ2018/21 18_21 CSC14001 Automata và ngôn ngữ hình thức T4(1-4) G202 5
10 CQ2017/21 17_21 CSC17107 Ứng dụng phân tích dữ liệu thông minh T7(4-6) H2.1 8
11 CQ2017/22 17_22 CSC15009 Xử lý tín hiệu số T5(4-6) F304 8

Danh sách lớp thực hành:

LỚP MÃ LỚP ĐKHP MÃ HP TÊN HỌC PHẦN Nhóm  Thứ Tiết BĐ - Tiết KT Phòng Số SV
CQ2018/1 18_1 MTH00053 L‎‎ý thuyết số N3 T7 6-7.5 LT-PMD203 17

Lưu ý:
  1. Các bạn sinh viên đã đăng ký các lớp lý thuyết trong DS lớp huỷ cần xem lại lựa chọn học phần khác thay thế.
  2. Đối với N3 lớp thực hành Lý thuyết số, các bạn đăng ký lại N1 và N2. Trong thời gian hiệu chỉnh đăng ký học phần (11/3-13/3/2021) giáo vụ sẽ mở thêm sỉ số Lớp thực hành Lý thuyết số nhóm 1 và nhóm 2 lên 40SV.


GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan