Thông báo hệ cao đẳng

[CĐ] Đổi phòng học lớp 18L1 - Phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu 1 từ ngày 17/10/2020

12-10-2020 10:32

THÔNG BÁO

Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên lớp 18L1 - Phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu 1 lịch học thứ 7 (tiết 4-6), từ ngày 17/10/2020 lớp sẽ chuyển từ E403 sang học E404.

Việc đổi phòng áp dụng từ ngày 17/10/2020 đến cuối học kỳ 1/20-21. Các bạn chú ý để đi học đúng phòng.

Giáo vụ Khoa CNTT

Các tin liên quan